Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ «Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» 

 Το πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης και του προσωπικού της Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, βάση ενός συστήματος διοίκησης και λειτουργίας που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των υποδομών, πρακτικών και προσφερόμενων προϊόντων. 

Σε μία έντονα ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, όπου οι επιχειρήσεις κρίνονται όχι μόνο βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και βάσει περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, οι εταιρείες οφείλουν να δεσμευθούν ότι θα υπηρετήσουν με τρόπο διαφανή και έγκυρο τον ιδιαίτερης βαρύτητας επιχειρηματικό και κοινωνικό τους ρόλο. 

Η προσήλωση της εταιρίας Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί στρατηγική επιλογή και είναι συνδεδεμένη με την επιχειρηματική λειτουργία και ανάπτυξή της. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο συστατικό της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας μας και ως εκ τούτου αποτελεί πρωταρχική μας δέσμευση, να τηρούμε τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, ειδικότερα, και για το κοινωνικό σύνολο, γενικότερα. 

Η επιχείρηση εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πέρα και πάνω από τις νομικές υποχρεώσεις της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξή της και ταυτόχρονα στη συνεισφορά της στην ευρύτερη κοινωνική πρόοδο και ευημερία. 

Στην εταιρεία μας η υπεράσπιση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν βασική αρχή της καθημερινότητας των δραστηριοτήτων μας. 

Η εταιρία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόσει διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, τα οποία εξασφαλίζουν την βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τροφίμων, αλλά και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν την κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση της εταιρείας αλλά και των εργαζομένων της. Πιο συγκεκριμένα Η εταιρία ανταποκρίνεται στα προηγούμενα μέσα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ «Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» 

την οργάνωση και λειτουργία της σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και συνεπής μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζει (ανακύκλωση, μείωση αναγκών σε ενέργεια), παράγει ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα σύμφωνα με τις αρχές του EN ISO 22000:2018 & IFS V7 και στηρίζεται: 

➢ στην ικανότητα και εξειδίκευση του προσωπικού της 

➢ στην άρτια εσωτερική δομή και λειτουργία της 

➢ στη συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού της 

στη συστηματική αξιολόγηση των συνεργατών της 

στις αναγκαίες επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της 

➢ στην τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στους τομείς δραστηριότητάς της 

στη διαρκή παρακολούθηση και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των Πελατών της. 

Στην τήρηση της κείμενης Ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 

Ο κάθε εργαζόμενος μας, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και ηλικίας αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Είναι δέσμευση μας να παρέχουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που θα καλλιεργεί την ίση μεταχείριση και θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ταυτόχρονα δεν είναι αποδεκτά σχόλια ή συμπεριφορές που ευλόγως μπορεί να θεωρηθούν ως παρενόχληση, ή αντανακλούν προκατάληψη οποιασδήποτε κατηγορίας (φυλής, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας). 

Αποδεικνύοντας τη δέσμευση μας για όλα τα παραπάνω: 

 • Στηρίζουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των εργαζομένων μας, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, μορφωτικού επιπέδου κ.α. 
 • Δεσμευόμαστε απόλυτα απέναντι στην νομοθεσία και κανονισμούς για τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. 
 • Σεβόμαστε και πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ «Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» 

 • περιβάλλον εργασίας και την ασφάλεια του. 
 • Σεβόμαστε απόλυτα το αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζομένων μας να συμμετέχουν στα συνδικαλιστικά όργανα που τους εκπροσωπούν, ανεξαρτήτως ιδεολογικών και πολιτικών προτιμήσεων. 
 • Παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον μέσω των πρακτικών που εφαρμόζουμε. 
 • Καταγγέλλουμε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης των παιδιών. 
 • Υποστηρίζουμε της εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση και προωθούμε την διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας. 
 • Η εταιρεία μας λειτουργεί πάντοτε με εντιμότητα και ακεραιότητα και σε απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας και παρέχουμε σε όλους ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και πρόοδο. Για την δικαιότερη αντιμετώπιση των εργαζομένων αλλά και για την συνεχή τους βελτίωση, εφαρμόζουμε συστήματα αξιολόγησης απόδοσης. 
 • Δεν επιτρέπουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό και δεν ανεχόμαστε φαινόμενα διαφθοράς. 
 • Σεβόμαστε απόλυτα το περιβάλλον και μειώνουμε συνεχώς το ενεργειακό αποτύπωμα μας. 
 • Στηρίζουμε συνεργάτες και προμηθευτές (ειδικά καφέ) που έχουν και αυτοί αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 
 • Πραγματοποιούμε ελάχιστη χρήση νερού και ελέγχουμε ορθά την διαχείριση των απορριμμάτων μέσω συνεργασιών με εταιρίες ανακύκλωσης 
 • Διαθέτουμε ένα πλήρες και αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασίας μέσω πλατφόρμας ERP που επιτρέπει την πλήρη εικόνα των παραλαβών – παραγώγων και πωλήσεων. 
 • Διαθέτουμε ένα σύστημα καταγραφής παράπονων και από την πλευρά των πελατών μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, του ερωτηματολόγιου ικανοποίησης αλλά και των πωλητών μας, αλλά και από την πλευρά των εργαζομένων μέσω ενός απορρήτου και ειδικού κουτιού όπου μπορούν να εκφράσουν ανώνυμα οι εργαζόμενοι τα παράπονα τους. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ «Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» 

Η παραπάνω πολιτική κοινωνικής ευθύνης, θα πρέπει να μοιραστεί στο προσωπικό της εταιρίας και να αναρτηθεί στους χώρους της. Επίσης είναι ευθύνη και δέσμευση της εταιρίας να έχει και συνεργάτες οι οποίοι να αποδέχονται και να εφαρμόζουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους τις παραπάνω βασικές απαιτήσεις. 

Η παραπάνω πολιτική βασίστηκε στις βασικές αρχές του οδηγού των Ηνωμένων Εθνών: “Guiding Principles on Business and Human Rights” 

H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. 

Web Design & Digital Marketing Consulting By Mene & Jo

ESPA Image εργαλ. ανταγ. αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχείρησεων
0
  Your cart
  το καλάθι είναι άδειοεπιστροφή στο κατάστημα